Javna nabava

Sukob interesa
Naziv dokumenta Datum objave
Plan nabave
Naziv dokumenta Datum objave
Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN120/16) i Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17):

Plan nabave i sve njegove promjene objavljene su u standardiziranom obliku u EOJN RH.
Pravilnik o jednostavnoj nabavi
Naziv dokumenta Datum objave
Sklopljeni ugovori / Registar ugovora
Naziv dokumenta Datum objave
Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN120/16) i Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17):

Registar ugovora ustrojen je i objavljen u standardiziranom obliku u EOJN RH, gdje se vode i sve promjene.
Godišnje financijsko izvješće
Naziv dokumenta Datum objave
Postupci javne nabave
Postupak Status
Materijali, dijelovi i oprema za zrakoplov, Grupa 1; Evidencijski broj nabave: FPZ-VV-2/19 Završeno