Klikni s PROMETOM i ostvari karijeru Promet - Traffic&Transportation Međunarodna mobilnost i suradnja Konferencija ZIRP Centar za promet i logistiku d.o.o.

Provjera vjerodostojnosti diploma

Zahtjev za provjeru vjerodostojnosti diploma o završenom studiju na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (dodiplomskom, preddiplomskom, diplomskom ili poslijediplomskom studiju) može se podnijeti:

Uz zahtjev je potrebno priložiti i:

  1. presliku diplome
  2. dokaz o uplaćenim troškovima provjere vjerodostojnosti diplome u iznosu od 150,00 kn
    Troškovi se uplaćuju na IBAN broj FPZ: HR6823600001101425998
    Poziv na broj: OIB osobe za koju se provjerava vjerodostojnost
    Opis plaćanja: 11 - Provjera vjerodostojnosti diplome