Klikni s PROMETOM i ostvari karijeru Promet - Traffic&Transportation Međunarodna mobilnost i suradnja Konferencija ZIRP Centar za promet i logistiku d.o.o.

Diplomski rad

Upute o postupku dobivanja zadatka i izrade diplomskog rada

Za akademsku godinu 2022./2023. Odbor za završne i diplomske radove održat će sjednice prema rasporedu:

 • 15. studenoga 2022.
 • 14. veljače 2023.
 • 18. travnja 2023.
 • 16. svibnja 2023.

Prijava tema diplomskog rada

Temu diplomskog rada mogu prijaviti svi studenti koji imaju upisan diplomski rad tijekom cijele akademske godine (po potrebi će se održati dodatne sjednice Odbora za završne i diplomske radove).

Napomena:

Naslov teme diplomskog rada studenti definiraju dogovorno s mentorom.

Studenti su Zamolbu za pristupanje izradi diplomskog rada i Prilog prijavi diplomskog rada, OBAVEZNO s mentorovim potpisom, obavezni poslati na adresu elektroničke pošte referada@fpz.unizg.hr za sjednicu Odbora u:

 • veljači 2023. do 31. siječnja 2023. do 13:00 sati,
 • travnju 2023. do 4. travnja 2023. do 13:00 sati,
 • svibnju 2023. do 2. svibnja 2023. do 13:00 sati.

Važno: Prilikom slanja Zamolbe za pristupanje izradi diplomskog rada te Priloga istoj, student OBAVEZNO u kopiju upisuje adresu elektroničke pošte svog mentora, a nazive privitaka potrebno je definirati na sljedeći način:

 • JMBAG_Zamolba_diplomski_rad_Prezime_Ime_ Smjer
 • JMBAG_Prilog_diplomski_rad_Prezime_Ime_ Smjer

Postupak odabira, prijave, dobivanje zadatka i izrade diplomskog rada detaljno je objašnjen i opisan u Uputama za prijavu, izradu i obranu završnog i diplomskog rada (Upute su dostupne na mrežnim stranicama Fakulteta pod izbornikom Studenti/Diplomski rad). Postupak prijave putem ISVU Studomata detaljno je opisan u Uputama objavljenim putem sustava Merlin.

Raspored rokova za obranu diplomskih radova za sve smjerove

Za razdoblje od ožujka do srpnja 2023.:

 1. 14. ožujka 2023. (za studente koji su u ak. god. 2021./2022. prijavili rad na roku prijava u travnju i studente koji su prijavili rad u ak. god. 2022./2023. na roku prijava u studenom 2022.)
 2. 2. svibnja 2023. (za studente koji su prijavili rad u ak. god. 2021./2022. na roku prijava u travnju i studente koji su prijavili rad u ak. god. 2022./2023. na roku prijava u studenom 2022. i veljači 2023.)
 3. 4. srpnja 2023. (za studente koji su prijavili rad u ak. god. 2022./2023. na roku prijava u zimskom (studeni 2022. i veljači 2023.) i ljetnom  semestru (travanj/svibanj 2023.))
 4. 5. rujna 2023. (za studente koji su prijavili rad u ak. god. 2022./2023. na roku prijava u zimskom (studeni 2022.) i ljetnom semestru (travanj/svibanj 2023.))
 5. 21., 22. i 25. rujna 2023. (za studente koji su prijavili rad u ak. god. 2022./2023. na roku prijava u zimskom (studeni 2022.) i ljetnom semestru (travanj/svibanj 2023.))

Studenti su dužni poslati konačnu verziju rada i Potvrdu u elektroničkim oblicima (u PDF-u, pod nazivima za rad „studentov JMBAG.pdf", a za Potvrdu „potvrda_studentov JMBAG.pdf") na adresu elektroničke pošte referadaiknjiznica@fpz.unizg.hra u kopiju obavezno staviti adresu elektroničke pošte mentora (sa službene adrese elektroničke pošte Fakulteta, npr. studentov JMBAG@fpz.hr) najkasnije 8 dana prije datuma obrane rada.

Važno: Zbog ispunjavanja svih obaveza za završetak studija te pravilne izrade i predaje diplomskog rada studenti su obavezni sve korake prijave, izrade i predaje rada napraviti u skladu sa Uputama za prijavu, izradu i obranu završnog i diplomskog rada. Preporuka Odbora za završne i diplomske radove je da se diplomski rad, izrađen u skladu s Uputama, pošalje elektroničkom poštom mentoru na pregled najkasnije 30 radnih dana prije roka obrane (na koji kandidat planira izaći).

Prije slanja konačne verzije rada i Potvrde na adresu elektroničke pošte referadaiknjiznica@fpz.unizg.hr, a u kopiju obavezno staviti adresu elektroničke pošte mentora (sa službene adrese elektroničke pošte Fakulteta, npr. studentov JMBAG@fpz.hr) studenti su dužni vratiti svu knjižničnu građu koju duže u Knjižnici Fakulteta prometnih znanosti.

Napomene:

 • Studenti koji u ak. god. 2021./2022. imaju odobrenu temu diplomskog rada i ne obrane istu u roku od 1 godine (u odnosu na datum odobrenja teme) morat će ponovno pokrenuti postupak prijave teme.
 • Studenti koji u akademskoj godini u kojoj imaju upisan diplomski rad i isti ne obrane, trebaju ponovno upisati diplomski rad u sljedećoj akademskoj godini (ista pravila vrijede kao i za sve nepoložene predmete).

(https://www.fpz.unizg.hr/file/pravilnik-o-zavrsnim-i-diplomskim-ispitima.pdf, članak 20.)

Sve obrasce potrebno je ispuniti koristeći se računalom. Ako student piše i brani diplomski rad na engleskom jeziku potrebno je da ispuni pripadajuće obrasce.

Sve obrasce potrebno je ispuniti koristeći se računalom. Ako student piše i brani diplomski rad na engleskom jeziku potrebno je da ispuni pripadajuće obrasce.

Obrasci

Naziv dokumenta Datum objave

Zapisnici

Naziv dokumenta Datum objave