Klikni s PROMETOM i ostvari karijeru Promet - Traffic&Transportation Međunarodna mobilnost i suradnja ZIRP 2023 Centar za promet i logistiku d.o.o.

Diplomski rad

Upute o postupku dobivanja zadatka i izrade diplomskog rada

Za akademsku godinu 2022./2023. Odbor za završne i diplomske radove održat će sjednice prema rasporedu:

 • 15. studenoga 2022.
 • 14. veljače 2023.
 • 18. travnja 2023.
 • 16. svibnja 2023.

Prijava tema diplomskog rada

Temu diplomskog rada mogu prijaviti svi studenti koji imaju upisan diplomski rad od početka ak. god. 2022./2023.

Napomena:

Naslov teme diplomskog rada studenti definiraju dogovorno s mentorom.

Studenti su Zamolbu za pristupanje izradi diplomskog rada i Prilog prijavi diplomskog rada, OBAVEZNO s mentorovim potpisom, obavezni poslati na adresu elektroničke pošte referada@fpz.unizg.hr za sjednicu Odbora u:

 • veljači 2023. do 31. siječnja 2023. do 13:00 sati,
 • travnju 2023. do 4. travnja 2023. do 13:00 sati,
 • svibnju 2023. do 2. svibnja 2023. do 13:00 sati.

Važno: Prilikom slanja Zamolbe za pristupanje izradi diplomskog rada te Priloga istoj, student OBAVEZNO u kopiju upisuje adresu elektroničke pošte svog mentora, a nazive privitaka potrebno je definirati na sljedeći način:

 • JMBAG_Zamolba_diplomski_rad_Prezime_Ime_ Smjer
 • JMBAG_Prilog_diplomski_rad_Prezime_Ime_ Smjer

Postupak odabira, prijave, dobivanje zadatka i izrade diplomskog rada detaljno je objašnjen i opisan u Uputama za prijavu, izradu i obranu završnog i diplomskog rada (Upute su dostupne na mrežnim stranicama Fakulteta pod izbornikom Studenti/Diplomski rad). Postupak prijave putem ISVU Studomata detaljno je opisan u Uputama objavljenim putem sustava Merlin.

Raspored rokova za obranu diplomskih radova za sve smjerove

Za razdoblje od ožujka do srpnja 2023.:

 1. 14. ožujka 2023. (za studente koji su u ak. god. 2021./2022. prijavili rad na roku prijava u travnju i studente koji su prijavili rad u ak. god. 2022./2023. na roku prijava u studenom 2022.)
 2. 2. svibnja 2023. (za studente koji su prijavili rad u ak. god. 2021./2022. na roku prijava u travnju i studente koji su prijavili rad u ak. god. 2022./2023. na roku prijava u studenom 2022. i veljači 2023.)
 3. 4. srpnja 2023. (za studente koji su prijavili rad u ak. god. 2022./2023. na roku prijava u zimskom (studeni 2022. i veljači 2023.) i ljetnom (travanj 2023. i svibanj 2023.) semestru.

Studenti su dužni poslati konačnu verziju rada i Potvrdu u elektroničkim oblicima (u PDF-u, pod nazivima za rad „studentov JMBAG.pdf", a za Potvrdu „potvrda_studentov JMBAG.pdf") na adresu elektroničke pošte referadaiknjiznica@fpz.unizg.hra u kopiju obavezno staviti adresu elektroničke pošte mentora (sa službene adrese elektroničke pošte Fakulteta, npr. studentov JMBAG@fpz.unizg.hr) najkasnije 8 dana prije datuma obrane rada.

Važno: Zbog ispunjavanja svih obaveza za završetak studija te pravilne izrade i predaje diplomskog rada studenti su obavezni sve korake prijave, izrade i predaje rada napraviti u skladu sa Uputama za prijavu, izradu i obranu završnog i diplomskog rada. Preporuka Odbora za završne i diplomske radove je da se diplomski rad, izrađen u skladu s Uputama, pošalje elektroničkom poštom mentoru na pregled najkasnije 30 radnih dana prije roka obrane (na koji kandidat planira izaći).

Prije slanja konačne verzije rada i Potvrde na adresu elektroničke pošte referadaiknjiznica@fpz.unizg.hr, a u kopiju obavezno staviti adresu elektroničke pošte mentora (sa službene adrese elektroničke pošte Fakulteta, npr. studentov JMBAG@fpz.unizg.hr) studenti su dužni vratiti svu knjižničnu građu koju duže u Knjižnici Fakulteta prometnih znanosti.

Napomene:

 • Studenti koji u ak. god. 2021./2022. imaju odobrenu temu diplomskog rada i ne obrane istu u roku od 1 godine (u odnosu na datum odobrenja teme) morat će ponovno pokrenuti postupak prijave teme.
 • Studenti koji u akademskoj godini u kojoj imaju upisan diplomski rad i isti ne obrane, trebaju ponovno upisati diplomski rad u sljedećoj akademskoj godini (ista pravila vrijede kao i za sve nepoložene predmete).

(https://www.fpz.unizg.hr/file/pravilnik-o-zavrsnim-i-diplomskim-ispitima.pdf, članak 20.)

Sve obrasce potrebno je ispuniti koristeći se računalom. Ako student piše i brani diplomski rad na engleskom jeziku potrebno je da ispuni pripadajuće obrasce.

Sve obrasce potrebno je ispuniti koristeći se računalom. Ako student piše i brani diplomski rad na engleskom jeziku potrebno je da ispuni pripadajuće obrasce.

Obrasci

Naziv dokumenta Datum objave

Zapisnici

Naziv dokumenta Datum objave