Klikni s prometom Promet - Traffic&Transportation Međunarodna mobilnost i suradnja ZIRP 2021 Centar za promet i logistiku d.o.o.

Završni rad

Upute o postupku dobivanja zadatka i izrade završnog rada

U vremenu pandemije Covida-19 obrasci se mogu predati bez potpisa studenta i mentora.

Za akademsku godinu 2020./2021. Odbor za završne i diplomske radove održat će sjednicu prema rasporedu:

 • 20. travnja 2021.


Prijava tema završnog rada za sjednicu Odbora u travnju 2021.

Studenti koji u ak. god. 2020./2021. prvi puta upisuju završni rad ili ponovno upisuju završni rad, a nemaju ispunjene uvjete za prijavu u studenom 2020., teme će moći prijavljivati od 8. ožujka do 2. travnja 2021. putem ISVU Studomata.

Studenti su Zamolbu za pristupanje izradi završnog rada, potpisanu od strane mentora, obavezni poslati na adresu elektroničke pošte referada@fpz.unizg.hr do 6. travnja 2021.

Važno: Prilikom slanja Zamolbe za pristupanje izradi završnog rada, student OBAVEZNO u cc upisuje adresu elektroničke pošte svog mentora, a naziv privitka potrebno je definirati na sljedeći način: JMBAG_Zamolba_završni_rad_Prezime_Ime_ Smjer.

Prijedlozi tema za završne radove studentima će biti vidljivi na ISVU Studomatu od 15. veljače 2021. Odabir teme/mentora studenti će obavljati koristeći ISVU Studomat.

Postupak odabira, prijave, dobivanje zadatka i izrade završnog rada detaljno je objašnjen i opisan u Uputama za prijavu, izradu i obranu završnog i diplomskog rada (Upute su dostupne na mrežnim stranicama Fakulteta pod izbornikom Studenti/Završni rad). Postupak prijave putem ISVU Studomata detaljno je opisan u Uputama objavljenim putem sustava Merlin.


Raspored rokova za obranu završnih radova za sve smjerove

Za razdoblje od travnja do rujna  2021.:

 1. 4. svibnja 2021. (za studente koji su prijavili rad u ak. god. 2019./2020. na roku prijava u travnju i studente koji su prijavili rad u ak. god. 2020./2021. na roku prijava u studenom 2020.)
  Studenti koji su prijavili rad na roku prijave u travnju 2020., a isti neće obraniti zaključno s ovim rokom, trebaju ponovno prijaviti temu rada na roku prijave u ožujku 2021.
 2. 6. srpnja 2021. (za studente koji su prijavili rad u ak. god. 2020./2021. na roku prijava u zimskom (studeni 2020.) i ljetnom semestru (travanj 2021.)
 3. 31. kolovoza 2021. (za studente koji su prijavili rad u ak. god. 2020./2021. na roku prijava u zimskom (studeni 2020.) i ljetnom semestru (travanj i svibanj 2021.)
 4. 14., 15., 16. i 17. rujna 2021. (za studente koji su prijavili rad u ak. god. 2020./2021. u terminima prijava u zimskom (studeni 2020.) i ljetnom semestru (travanj, svibanj i lipanj 2021.)

Odabir datuma obrane u rujnu nije moguć. Detaljan raspored po danima i smjerovima će biti objavljen u rujnu 2021.

Studenti su dužni poslati konačnu verziju rada i Potvrdu u elektroničkim oblicima (u PDF-u, pod nazivima za rad „studentov JMBAG.pdf", a za Potvrdu „potvrda_studentov JMBAG.pdf") na adresu elektroničke pošte referadaiknjiznica@fpz.unizg.hr (sa službene e-adrese Fakulteta/@fpz.unizg.hr) najkasnije 8 dana prije datuma obrane rada.

Važno: Zbog ispunjavanja svih obaveza za završetak studija te pravilne izrade i predaje završnog rada studenti su obavezni sve korake prijave, izrade i predaje rada napraviti u skladu sa Uputama za prijavu, izradu i obranu završnog i diplomskog rada Preporuka Odbora za završne i diplomske radove je da se završni rad, izrađen u skladu s Uputama, pošalje elektroničkom poštom mentoru na pregled najkasnije 30 radnih dana prije roka obrane (na koji kandidat planira izaći).

Napomena za rokove obrana u kolovozu i rujnu 2021.

 • preporučeni rok slanja konačne verzije završnog rada mentoru na pregled do 19. srpnja 2021.
 • krajnji rok za slanje konačne verzije završnog rada na adresu elektroničke pošte referadaiknjiznica@fpz.unizg.hr:
  • 23. kolovoza 2021. za rok obrana 31. kolovoza 2021.
  • 6. rujna 2021. za rok obrana 14., 15., 16. i 17. rujna 2021.


Prije slanja konačne verzije rada i Potvrde na adresu elektroničke pošte referadaiknjiznica@fpz.unizg.hr, a u kopiju staviti e-mail adresu mentora (sa službene e-adrese Fakulteta/@fpz.unizg.hr) studenti su dužni vratiti svu knjižničnu građu koju duže u Knjižnici Fakulteta prometnih znanosti.

Napomene:

 • Studenti koji u ak. god. 2019./2020. imaju odobrenu temu završnog rada i ne obrane istu u roku od 1 godine (u odnosu na datum odobrenja teme) morat će ponovno pokrenuti postupak prijave teme.
 • Studenti koji u akademskoj godini u kojoj imaju upisan završni rad i isti ne obrane, trebaju ponovno upisati završni rad u sljedećoj akademskoj godini (ista pravila vrijede kao i za sve nepoložene predmete).

 (https://www.fpz.unizg.hr/file/pravilnik-o-zavrsnim-i-diplomskim-ispitima.pdf, članak 20.)

Sve obrasce osim obrasca "Izvješće o napretku izradbe završnog rada" potrebno je ispuniti koristeći se računalom. Ako student piše i brani završni rad na engleskom jeziku potrebno je da ispuni pripadajuće obrasce.

Obrasci

Naziv dokumenta Datum objave

Zapisnici

Naziv dokumenta Datum objave