Završni rad

Upute o postupku dobivanja zadatka i izradbe završnog rada

Postupak odabira, prijave, dobivanje zadatka i izradbe završnog rada detaljno je objašnjen i opisan u Uputama za prijavu, izradbu i obranu završnog i diplomskog rada (Upute su dostupne na mrežnim stranicama Fakulteta pod izbornikom Preddiplomski studij/Završni rad). Postupak prijave putem ISVU Studomata detaljno je opisan u Uputama objavljenim putem sustava Merlin.

Raspored rokova za obranu završnih radova za sve smjerove

Za razdoblje od svibnja 2019. do rujna 2019.:

  1. 16. srpnja 2019. (za studente koji su prijavili rad u ak. god. 2018./2019. na roku prijava u zimskom (studeni 2018.) i ljetnom semestru (travanj 2019.)
  2. 27. kolovoza 2019. (za studente koji su prijavili rad u ak. god. 2018./2019. na roku prijava u zimskom (studeni 2018.) i ljetnom semestru (travanj 2019.)
  3. 17., 18., 19. i 20. rujna 2019. (za studente koji su prijavili rad u ak. god. 2018./2019. u terminima prijava u zimskom (studeni 2018.) i ljetnom semestru (travanj i svibanj 2019.)

Odabir datuma obrane nije moguć. Detaljan raspored po danima i smjerovima će biti objavljen u rujnu 2019.

Studenti su dužni predati potpisanu Potvrdu o izrađenom završnom radu zajedno s uvezanim radovima te elektroničku inačicu rada u pdf formatu i pod nazivom studentov JMBAG.pdf pohranjenu na CD-u ili DVD-u najkasnije 8 dana prije datuma obrane rada u Studentsku službu Fakulteta.

Napomena za rokove obrana u kolovozu i rujnu 2019. krajnji rok za predavanje uvezanih radova je:

  • 20. kolovoza 2019. za rok obrana 27. kolovoza 2019.
  • 6. rujna 2019. za rok obrana 17., 18., 19. i 20. rujna 2019.

Važno: Zbog ispunjavanja svih obaveza za završetak studija te pravilne izradbe i predaje završnog rada studenti su obavezni sve korake prijave, izradbe i predaje rada napraviti u skladu sa Uputama za prijavu, izradbu i obranu završnog i diplomskog rada Preporuka Odbora za završne i diplomske radove je da se završni rad, izrađen u skladu s Uputama, preda mentoru na pregled najkasnije 30 radnih dana prije roka obrane (na koji kandidat planira izaći).

Prije predaje ZAVRŠNOG rada u studentsku službu studenti su dužni vratiti svu knjižničnu građu koju duže u Knjižnici Fakulteta prometnih znanosti. Kao dokaz da su razdužili svu građu studenti u Knjižici dobivaju pečat na posljednjoj stranici indeksa.

Iznimno za rokove obrana:

  • 27. kolovoza 2019.
  • i 17., 18., 19. i 20. rujna 2019. preporučeni krajnji rok predaje izrađenog završnog rada mentoru na pregled do 5. srpnja 2019.

Napomene:

  • Studenti koji u akademskoj godini u kojoj imaju upisan završni rad i isti ne obrane, trebaju ponovno upisati završni rad u sljedećoj akademskoj godini (ista pravila vrijede kao i za sve nepoložene predmete).

(Pravilnik o završnim i diplomskim ispitima)

Sve obrasce osim obrasca "Izvješće o napretku izradbe završnog rada" potrebno je ispuniti koristeći se računalom. Ako student piše i brani završni rad na engleskom jeziku potrebno je da ispuni pripadajuće obrasce.

Obrasci

Naziv dokumenta Datum objave

Zapisnici

Naziv dokumenta Datum objave