Klikni s PROMETOM i ostvari karijeru Promet - Traffic&Transportation Međunarodna mobilnost i suradnja Konferencija ZIRP Centar za promet i logistiku d.o.o.

Završni rad

Upute o postupku dobivanja zadatka i izrade završnog rada

Za akademsku godinu 2022./2023. Odbor za završne i diplomske radove održat će sjednicu prema rasporedu:

  • 15. studenoga 2022.
  • 18. travnja 2023.

Prijava tema završnog rada za sjednicu Odbora u travnju 2023.

Studenti koji u ak. god. 2022./2023. prvi puta upisuju završni rad ili ponovno upisuju završni rad, a nemaju ispunjene uvjete za prijavu u studenom 2022., teme će moći prijavljivati od 13. ožujka do 27. ožujka 2023. putem ISVU Studomata.

Studenti su Zamolbu za pristupanje izradi završnog rada, potpisanu od strane mentora, obavezni poslati na adresu elektroničke pošte referada@fpz.unizg.hr do 4. travnja 2023. do 13:00 sati.

Važno: Prilikom slanja Zamolbe za pristupanje izradi završnog rada, student OBAVEZNO u cc upisuje adresu elektroničke pošte svog mentora, a naziv privitka potrebno je definirati na sljedeći način: JMBAG_Zamolba_završni_rad_Prezime_Ime_ Smjer.

Prijedlozi tema za završne radove studentima će biti vidljivi na ISVU Studomatu od 20. veljače 2023. Odabir teme/mentora studenti će obavljati koristeći ISVU Studomat.

Postupak odabira, prijave, dobivanje zadatka i izrade završnog rada detaljno je objašnjen i opisan u Uputama za prijavu, izradu i obranu završnog i diplomskog rada (Upute su dostupne na mrežnim stranicama Fakulteta pod izbornikom Studenti/Završni rad). Postupak prijave putem ISVU Studomata detaljno je opisan u Uputama objavljenim putem sustava Merlin.


Raspored rokova za obranu završnih radova za sve smjerove

Za razdoblje od ožujka do srpnja 2023.:

  1. 14. ožujka 2023. (za studente koji su u ak. god. 2021./2022. prijavili rad na roku prijava u travnju i studente koji su prijavili rad u ak. god. 2022./2023. na roku prijava u studenom 2022.)
  2. 2. svibnja 2023. (za studente koji su prijavili rad u ak. god. 2021./2022. na roku prijava u travnju i studente koji su prijavili rad u ak. god. 2022./2023. na roku prijava u studenom 2022.)
  3. 4. srpnja 2023. (za studente koji su prijavili rad u ak. god. 2022./2023. na roku prijava u zimskom (studeni 2022. i veljači 2023.) i ljetnom semestru (travanj/svibanj 2023.))
  4. 5. rujna 2023. (za studente koji su prijavili rad u ak. god. 2022./2023. na roku prijava u zimskom (studeni 2022.) i ljetnom semestru (travanj/svibanj 2023.))
  5. 13., 14., 15. i 18. rujna 2023. (za studente koji su prijavili rad u ak. god. 2022./2023. na roku prijava u zimskom (studeni 2022.) i ljetnom semestru (travanj/svibanj 2023.))

Studenti su dužni poslati konačnu verziju rada i Potvrdu u elektroničkim oblicima (u PDF-u, pod nazivima za rad „studentov JMBAG.pdf", a za Potvrdu „potvrda_studentov JMBAG.pdf") na adresu elektroničke pošte  referadaiknjiznica@fpz.unizg.hra u kopiju obavezno staviti adresu elektroničke pošte mentora (sa službene adrese elektroničke pošte Fakulteta, npr. studentov JMBAG@fpz.hr) najkasnije 8 dana prije datuma obrane rada.

Važno: Zbog ispunjavanja svih obaveza za završetak studija te pravilne izrade i predaje završnog rada studenti su obavezni sve korake prijave, izrade i predaje rada napraviti u skladu sa Uputama za prijavu, izradu i obranu završnog i diplomskog rada Preporuka Odbora za završne i diplomske radove je da se završni rad, izrađen u skladu s Uputama, pošalje elektroničkom poštom mentoru na pregled najkasnije 30 radnih dana prije roka obrane (na koji kandidat planira izaći).

Prije slanja konačne verzije rada i Potvrde na adresu elektroničke pošte referadaiknjiznica@fpz.unizg.hr, a u kopiju obavezno staviti adresu elektroničke pošte mentora (sa službene adrese elektroničke pošte Fakulteta, npr. studentov JMBAG@fpz.hr) studenti su dužni vratiti svu knjižničnu građu koju duže u Knjižnici Fakulteta prometnih znanosti.

Napomene:

  • Studenti koji u ak. god. 2021./2022. imaju odobrenu temu završnog rada i ne obrane istu u roku od 1 godine (u odnosu na datum odobrenja teme) morat će ponovno pokrenuti postupak prijave teme.
  • Studenti koji u akademskoj godini u kojoj imaju upisan završni rad i isti ne obrane, trebaju ponovno upisati završni rad u sljedećoj akademskoj godini (ista pravila vrijede kao i za sve nepoložene predmete).

 (https://www.fpz.unizg.hr/file/pravilnik-o-zavrsnim-i-diplomskim-ispitima.pdf, članak 20.)

Sve obrasce osim obrasca "Izvješće o napretku izradbe završnog rada" potrebno je ispuniti koristeći se računalom. Ako student piše i brani završni rad na engleskom jeziku potrebno je da ispuni pripadajuće obrasce.

Sve obrasce osim obrasca "Izvješće o napretku izradbe završnog rada" potrebno je ispuniti koristeći se računalom. Ako student piše i brani završni rad na engleskom jeziku potrebno je da ispuni pripadajuće obrasce.

Obrasci

Naziv dokumenta Datum objave

Zapisnici

Naziv dokumenta Datum objave