Klikni s PROMETOM i ostvari karijeru Promet - Traffic&Transportation Međunarodna mobilnost i suradnja Konferencija ZIRP Centar za promet i logistiku d.o.o.

Poslijediplomski studij

Voditelj doktorskog studija
prof. dr. sc. Doris Novak
Tajnica doktorskog studija
Lahorka Crnković, v. pred.

Zadaće doktorskog studija Promet na Fakultetu prometnih znanosti su stvaranje novih i relevantnih znanja i spoznaja te njihova primjena i obrazovanje istraživača u području tehničkih znanosti, polju tehnologije prometa i transporta. Naglasak je stavljen na osposobljavanje doktoranada za samostalan, istraživački i interdisciplinarni pristup problemima, za samostalno istraživanje te za kritičko ocjenjivanje drugih, stjecanje znanja, iskustva i vještina, koje moraju omogućiti doktorima znanosti kreativno i na istraživanju utemeljeno rješavanje složenih društvenih i gospodarskih problema u znanstvenom polju tehnologije prometa i transporta.

Doktorski studij temelji se na strukturiranom studijskom programu koji je organiziran na način da se doktorandi od prvog semestra pa sve do obrane doktorata pridružuju istraživačkim skupinama koje djeluju na Fakultetu. Pritom se izobrazba provodi kroz dva obrazovna procesa. Prvi, proces poučavanja koji uključuje nastavu iz obaveznih i izbornih predmeta koji su definirani u okviru modula (modul obaveznih predmeta i modul izbornih predmeta). Drugi, istraživački proces se provodi kroz istraživački seminar. Ta dva procesa se odvijaju paralelno, pri čemu je istraživanje zastupljeno od samog početka programa. Zato je osnovno obilježje doktorskog studija istraživanje i učenje kroz istraživanje. Pored toga doktorski studij se temelji na internacionalizaciji, transparentnosti, međunarodnim mjerilima kvalitete i međunarodnoj konkurentnosti. Završetkom studija doktor znanosti je osposobljen za rad znanstveno-nastavnim i znanstveno-istraživačkim institucijama, razvojnim institutima i istraživačkim centrima velikih tvrtki u javnom i privatnom sektoru, te u prometnim tvrtkama svih veličina.

Na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu izvodi se poslijediplomski doktorski studij iz područja tehničkih znanosti, znanstveno polje Tehnologija prometa i transport u trajanju od tri godine (studij u punom radnom vremenu) ili studij s produženim trajanjem istraživačkog rada, u trajanju od pet godina (studij s dijelom radnog vremena)

 • Promet.

Na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu izvode se poslijediplomski specijalistički studiji iz područja tehničkih znanosti, znanstveno polje Tehnologija prometa i transport u trajanju od jedne godine (dva semestra)

 • Gradski promet
 • Intermodalni transport i
 • Transportna logistika i menadžment.
Doktoriralo
105
po starom nastavnom planu i programu
prije bolonjskog procesa
55
doktorski studij
Tehnološki sustavi u prometu i transportu
Trenutno upisano
84
doktorski studij
Tehnološki sustavi u prometu i transportu
19
po novom nastavnom planu i programu,
doktorski studij Promet

Na ovoj stranici se nalaze sažeci doktorskih radova kojima je imenovano Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada, a postupak javne obrane doktorskog rada nije završen.

Naziv dokumenta Datum objave
Molimo pričekajte, stranica se učitava...

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI
ZAGREB, Vukelićeva 4
tel: +385 1 2305 801

raspisuje

N A T J E Č A J

za upis studenata na poslijediplomski doktorski studij za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti i za upis studenata na sveučilišne poslijediplomske specijalističke studije za stjecanje akademskog naziva sveučilišni specijalist u području tehničkih znanosti, polje Tehnologija prometa i transport za akademsku godinu 2022./2023.

I. POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJ
„Promet“

Uvjeti za upis na poslijediplomski doktorski studij:

 1. Poslijediplomski doktorski studij mogu upisati pristupnici koji su završili sveučilišni dodiplomski ili diplomski studij u području tehničkih znanosti, polju tehnologija prometa i transport ili srodni studij. Prijave pristupnika koji su završili studij u drugim znanstvenim područjima bit će pojedinačno razmatrane.
 2. Vrednovanje pristupnika pri upisu zasniva se na uspjehu na preddiplomskom i diplomskom studiju, odnosno dodiplomskom studiju, pokazanom zanimanju za znanstveno istraživanje kroz motivacijsko pismo i razgovoru s upisnim povjerenstvom, objavljenim znanstvenim i stručnim radovima, sudjelovanjima na projektima, objavljenim studentskim radovima nagrađenim rektorovom i/ili dekanovom nagradom, preporukama sveučilišnih nastavnika u znanstveno-nastavnom ili znanstvenom zvanju te prijedlogu područja istraživanja.
 3. Prosjek ocjena ostvaren tijekom studija treba biti najmanje 3,5. Iznimno se može odobriti upis pristupniku koji je završio studij prosječnom ocjenom svih položenih ispita od 3,0 do 3,49 temeljem rezultata ostvarenog znanstvenoistraživačkog rada i preporuke dvaju sveučilišna nastavnika u znanstveno-nastavnom ili znanstvenom zvanju. Intervju s pristupnicima od strane upisnog povjerenstva dio je vrednovanja kandidata i obvezni dio upisnog postupka.

Osnovne informacije o doktorskom studiju:

 • Studenti mogu upisati studij u trajanju od tri godine (studij u punom radnom vremenu) ili studij s produženim trajanjem istraživačkog rada, u trajanju od pet godina (studij s dijelom radnog vremena).
 • Informacije i program doktorskog studija dostupan je u Referadi poslijediplomskih studija te na https://www.fpz.unizg.hr/web/studiji/poslijediplomski-studij/osnovne-informacije
 • Troškovi školarine iznose 60.000,00 kuna (7.963,00 EUR).

II. POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJI
„Gradski promet“, „Intermodalni transport“ i „Transportna logistika i menadžment“

Uvjeti za upis na sveučilišne poslijediplomske specijalističke studije:

Poslijediplomski specijalistički studij mogu upisati pristupnici koji su završili sveučilišni dodiplomski ili diplomski studij. Za pristupnike koji su završili sveučilišni dodiplomski ili diplomski studij izvan područja tehničkih znanosti prikladnost za prijam utvrdit će povjerenstvo.

Osnovne informacije o specijalističkim studijima:

 • Poslijediplomski specijalistički studij traje dva semestra (jedna godina)
 • Informacije i program specijalističkih studija dostupan je u Referadi poslijediplomskih studija te na https://www.fpz.unizg.hr/web/studiji/poslijediplomski-studij/osnovne-informacije
 • Troškovi školarine iznose 24.000,00 kuna (3.185,00 EUR). Školarina studija uključuje i troškove ocjene i obrane završnog specijalističkog rada, tiskanja diplome i promocije.

Potrebna dokumentacija za prijavu na doktorski i specijalističke studije:

 1. Pisana prijava (molba) na natječaj za upis na studij
 2. Ovjerene preslike diplome o završenom dodiplomskom ili diplomskom studiju, te za prijavu na doktorski studij i diplome o višim razinama obrazovanja ako ih je kandidat stekao (specijalistički studij, magistarski stručni odnosno magistarski znanstveni studij)
 3. Potvrda o položenim ispitima na studiju s izračunatom prosječnom ocjenom
 4. Životopis (obrazac Europass)
 5. Dvije slike
 6. Izjava o plaćanju školarine
 7. Preslika domovnice ili odgovarajućeg dokumenta za strance
 8. Potvrda o znanju hrvatskog jezika (za strane državljane)
 9. Obrazloženje motivacije za studij s opisom znanstvenog interesa i prijedlogom područja istraživanja
 10. Prijedlog teme istraživanja s argumentacijom
 11. Izjava o načinu studiranja
 12. Preporuka dva sveučilišna nastavnika te preslika objavljenih znanstvenih radova - prema potrebi.

Detaljnije obavijesti i obrasci za prijavu dostupni su u Referadi poslijediplomskih studija i na https://www.fpz.unizg.hr/web/studiji/poslijediplomski-studij/osnovne-informacije.

Prijave s prilozima primaju se u Referadi poslijediplomskih studija Fakulteta prometnih znanosti u Vukelićevoj 4, soba 007, telefon +385 1 2305 801 ili e-pošta: pds@fpz.unizg.hr, radnim danom od 13:00 - 15:00 sati. Rok za predaju prijava je 30. rujna 2022.

Fakultet prometnih znanosti zadržava pravo da bez posebnog obrazloženja ne prihvati prijavu kandidata i poništi natječaj ili dio natječaja bez ikakve odgovornosti prema kandidatima i obveze snošenja troškova njihovog sudjelovanja u natječaju.

Informacije i podaci o doktorskom studiju
Naziv dokumenta Datum objave
Molimo pričekajte, stranica se učitava...
Obrasci za upis
Naziv dokumenta Datum objave
Molimo pričekajte, stranica se učitava...
Informacije i podaci o specijalističkom studiju
Naziv dokumenta Datum objave
Molimo pričekajte, stranica se učitava...
Obrasci za upis
Naziv dokumenta Datum objave
Molimo pričekajte, stranica se učitava...
Općenito
Naziv dokumenta Datum objave
Molimo pričekajte, stranica se učitava...
Doktorski studij
Naziv dokumenta Datum objave
Molimo pričekajte, stranica se učitava...
Specijalistički studij
Naziv dokumenta Datum objave
Molimo pričekajte, stranica se učitava...