Klikni s PROMETOM i ostvari karijeru Promet - Traffic&Transportation Međunarodna mobilnost i suradnja ZIRP 2022 Centar za promet i logistiku d.o.o.

Studentski Klub Aeronautike

Naziv Udruge: Sportski Klub Aeronautike (SKA)
Adresa: Vukelićeva 4, 10000 Zagreb
Kontakt osoba: Filip Kašuba
Kontakt: skaeronautike@fpz.unizg.hr, kasuba.filip@gmail.com
Web stranica: https://www.facebook.com/studentskiklubaeronautike/

Djelovanje Kluba odnosi se na:

  1. Promicanje aeronautike, zrakoplovstva i aktivnosti povezanih s istima
  2. Asistencija studentima Aeronautike u svrhu poboljšavanja kvalitete studiranja
  3. Organizacija raznih predavanja, istraživanja i ostalih aktivnosti vezanih uz Aeronautiku
  4. Organizacija susreta sa drugim udrugama koje imaju iste ili slične ciljeve
  5. Organizacija putovanja i terenskih nastava za svoje članove
  6. Sudjelovanje na domaćim i međunarodnim skupovima, seminarima i sličnim manifestacijama koje su povezane s ciljevima i djelatnošću udruge
  7. obavljanje pojedinih poslova od zajedničkog interesa za članstvo, kao što su:
    • evidencija, proširenje i nadopunjavanje registra članova
    • nabava stručne literature i pomagala ovisno o novčanim i ostalim mogućnostima Kluba
    • obavljanje ostalih poslova od zajedničkog interesa za članstvo.
  8. Ostale djelatnosti iz područja obrazovanja, znanosti i istraživanja