Klikni s PROMETOM i ostvari karijeru Promet - Traffic&Transportation Međunarodna mobilnost i suradnja Konferencija ZIRP Centar za promet i logistiku d.o.o.

Napredovanje kroz studij

Temeljem odredbi Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, zaključka 64. sjednice Kolegija dekana održane 3. srpnja 2020. i članka 27. Statuta Fakulteta prometnih znanosti, dekan Fakulteta donosi sljedeću

ODLUKU
o upisivanju ECTS bodova i napredovanju kroz preddiplomske i diplomske studije

REDOVITO NAPREDOVANJE KROZ GODINE STUDIJA
Članak 1.

 1. Za upis u narednu godinu studija na svim studijskim programima preddiplomskih i diplomskih studija, student mora položiti minimalno 50 ECTS bodova, te izvršiti sve druge obaveze utvrđene studijskim programom i izvedbenim planovima studija na koji je upisan.
 2. Student koji redovito napreduje kroz godine studija u svakoj akademskoj godini upisuje 60-70 (60 ECTS bodova naredne godine studija + 10 ECTS bodova od ponovno upisnih kolegija) ECTS bodova raspoređenih na dva semestra, prema studijskom programu upisanog studija.
 3. Ukoliko u tekućoj akademskoj godini student ostvari sve upisane ECTS bodove, u narednoj godini može upisati 25% ECTS bodova više od normalnog godišnjeg opterećenja za redovite, odnosno izvanredne studente.
 4. Ukoliko je student u prethodnoj godini ostvario manje od 50 ECTS bodova u idućoj akademskoj godini upisuje ponavljanje godine studija s mogućnošću upisa kolegija iz više godine studija.
 5. Ukoliko student padne dvije godine uzastopno gubi pravo redovitog studenta.

UPIS U NAREDNU GODINU STUDIJA BEZ OSTVARENIH UPISANIH ECTS BODOVA
Članak 2.

 • Redoviti i izvanredni student koji ne ostvari minimalno 50 ECTS bodova koje je upisao u tekućoj godini, odnosno student koji do kraja akademske godine nije stekao uvjete za upis u narednu godinu studija, a nije ponavljao, u narednoj akademskoj godini upisuje predmete koje nije položio i onoliko predmeta više godine po slijedu nastavnog programa do ukupno 60 ECTS bodova.
 • Redoviti student koji na kraju ponovljene godine studija ne ispuni uvjete za upis u narednu godinu studija gubi status redovitog studenta.
 • Student koji nije izvršio predviđene obveze iz upisanih predmeta mora te predmete ponovno upisati u idućoj akademskoj godini ukoliko se predmet izvodi, a ukoliko se ne izvodi student je dužan odabrati zamjenski predmet.
 • U tijeku ponavljanja godine studija studenti su se dužni uključiti u izvođenje nastavnog procesa za one predmete za koje im uredno pohađanje nastave nije potvrđeno od strane predmetnog nastavnika (stavljena zabrana), te trebaju uredno izvršavati nastavne obveze.
 • Ponovljene predmete student može upisati samo jednom u statusu redovitog studenta.
 • Predmet se može ponovno upisati na dva načina:
  • na vlastiti zahtjev
  • ili na zahtjev nastavnika zbog neispunjenja nastavnih obaveza
 • U slučaju kad se predmet upisuje na vlastiti zahtjev student nema obavezu prisustvovanja nastavi već obavezu polaganja ispita iz tog predmeta. U drugom slučaju, student je dužan pohađati nastavu i izvršavati sve obveze predviđene izvedbenim planom tog predmeta te polagati ispit.
 • Redoviti student koji i nakon ponovljenog upisa predmeta i iskorištenih osam izlazaka na ispit, ne položi ispit iz tog predmeta gubi pravo studiranja na studiju/smjeru studija na kojem je upisan.

BROJ IZLAZAKA NA ISPIT
Članak 3.

 • Student ispit iz istog predmeta može polagati najviše četiri puta u jednoj akademskoj godini.
 • Ukoliko student nakon ponovnog upisa predmeta do isteka akademske godine ne položi ispit u sljedeća četiri pokušaja:
  • gubi pravo studiranja na smjeru studija na koji je upisan, ako je iskoristio maksimalni broj izlazaka na ispit (8 izlazaka). Student može zamijeniti studij i/ili smjer studija u statusu izvanrednog studenta, ukoliko se predmet iz koga je pao ne sluša na smjeru studija na koji prelazi.
  • gubi pravo studiranja u statusu redovitog studenta (može zatražiti nastavak studija u statusu izvanrednog studenta te mu preostaju neiskorišteni pokušaji polaganja)

PROMJENA UPISANIH KOLEGIJA
Članak 4.

 • Upis predmeta može se poništiti samo tijekom prva dva tjedna nastave i to isključivo iz opravdanih razloga (npr. kolizija u satnici), a temeljem predane zamolbe.
 • Nepoloženi izborni predmet upisan prethodne akademske godine student ima pravo poništiti i zamijeniti drugim izbornim predmetom. Mogućnost promjene izbornog kolegija uvjetovana je brojem upisanih studenta na izbornom kolegiju.

STATUS REDOVITOG STUDENTA
Članak 5.

 • Status redovitog studenta zadržava student tijekom studija ako ispunjava uvjete propisane ovom Odlukom. Redoviti studenti imaju prava:
  • iz zdravstvenog osiguranja sukladno posebnim propisima
  • na subvencionirano stanovanje
  • na pokriće troškova prehrane studenata (http://public.mzos.hr/fgs.axd?id=21377)
  • na subvencioniranje troškova studija, koji se dijelom ili u cijelosti, mogu namirivati sredstvima koja osigurava nadležno Ministarstvo
 • Troškovi redovitog studija, dijelom ili u cijelosti, mogu se namirivati sredstvima koja osigurava nadležno Ministarstvo (stipendije), a participacija studenata tada se određuje ovisno o uspjehu koji je student postigao u razredbenom postupku, odnosno tijekom studija.

PROMJENA STATUSA STUDENTA NA ZAHTJEV STUDENTA
Članak 6.

 • O molbi redovitog i izvanrednog studenta da mu se dozvoli promjena studentskog statusa odlučuje Povjerenstvo za studentska pitanja
 • Promjena studentskog statusa sa izvanrednog na redoviti studij odobrava se ako student koji zahtijeva prijelaz ispunjava uvjete za upis u narednu godinu studija te ima prosjek ocjena najmanje 3,5.
 • Redoviti student koji je izgubio pravo na studij u statusu redovitog studenta na studijskom programu Promet te Inteligentni transportni sustavi i logistika, može nastaviti studij kao izvanredni student samo ako nije iskoristio maksimalni broj izlazaka na ispit (8 izlazaka).

MIROVANJE STUDIJA
Članak 7.

 • Na zahtjev studenta (zahtjev/molba se podnosi u studentskoj službi) studentove obveze miruju u slučajima definiranim člankom 15, PRAVILNIKA O STUDIRANJU NA PREDDIPLOMSKIM I DIPLOMSKIM STUDIJIMA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU.
 • Zahtjev za stavljanje godine/semestra u mirovanje student mora podnijeti najkasnije tri tjedna od nastanka razloga koji ga sprječava u uspješnom ispunjavanju obveza studija.
 • Pravo na mirovanje obveza student stječe rješenjem Fakulteta na temelju podnesenog pisanog zahtjeva s obrazloženjem te pripadajućom dokumentacijom, koja potvrđuje navode u zahtjevu.
 • Vrijeme mirovanja ne računa se u vrijeme trajanja studija. Mirovanje studija može trajati najduže jednu godinu.
 • Za vrijeme mirovanja obveza redoviti student može polagati ispite ako je za polaganje tih ispita ispunio uvjete.
 • Student mora slušati i polagati u međuvremenu nastale razlike u nastavnom programu, ako se za vrijeme mirovanja obveza izmijeni nastavni program.

Dekan Fakulteta prometnih znanosti

Naziv dokumenta Datum objave