Klikni s PROMETOM i ostvari karijeru Promet - Traffic&Transportation Međunarodna mobilnost i suradnja ZIRP 2022 Centar za promet i logistiku d.o.o.

Upis Hrvata izvan RH

Natječaj za upis studenata u 1. godinu sveučilišnih preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih preddiplomskih studija u akademskoj godini 2021./2022.godinu Sveučilišta u Zagrebu nalazi se na poveznici:

http://www.unizg.hr/studiji-i-studiranje/upisi-stipendije-priznavanja/upisne-kvote-i-natjecaji-za-upis/upisi-20212022/

Temeljem potpisanog Sporazuma Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i Sveučilišta u Zagrebu od 1. ožujka 2017., Senat Sveučilišta u Zagrebu je donio Odluku o kriterijima za upis i posebnoj kvoti namijenjenoj za upis na preddiplomske i integrirane preddiplomske i diplomske studije Sveučilišta u Zagrebu Hrvatima izvan Republike Hrvatske, u akademskoj godini 2021./2022.

Posebne upisne kvote odnose na dvije kategorije definirane člankom 2. Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (NN 124/11, 16/12):

 • na pripadnike hrvatske manjine u europskim državama (u Republici Austriji, Republici Srbiji, Republici Sloveniji, Slovačkoj Republici, Rumunjskoj, Republici Makedoniji, Mađarskoj, Talijanskoj Republici, Crnoj Gori, Češkoj Republici, Republici Kosovo i Republici Bugarskoj) i
 • na Hrvate iseljenike u prekomorskim i europskim državama i njihove potomke.

Prijaviti se mogu kandidati koji su završili četverogodišnju srednju školu i imaju dobro znanje hrvatskog jezika.

Prijave za upis ovih kandidata neće se provoditi putem Središnjeg prijavnog ureda, već kandidati podnose molbe putem obrasca „Prijavni list – Hrvati izvan RH“, objavljenom na dnu stranice uz ovjerenu presliku dokumentacije navedenu pod pojedinim studijskim programom.

Kandidati za upis na studijske programe u kvoti za Hrvate izvan Republike Hrvatske nisu obavezni polagati ispite državne mature u svrhu upisa na Fakultet prometnih znanosti.

Završne svjedodžbe kandidata koji su svoje školovanje završili izvan Republike Hrvatske moraju proći postupak priznavanja inozemne školske kvalifikacije u za to nadležnim institucijama (Agencija za odgoj i obrazovanje ili Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih – ovisno o završenom srednjoškolskom obrazovanju)

Postupak priznavanja inozemne školske kvalifikacije u potpunosti je odvojen od postupka prijave studijskog programa. Kandidat je dužan samostalno paralelno provesti oba postupka vodeći računa o pravovremenosti.

Tri se vrste studija izvode na Fakultetu prometnih znanosti:

 1. PROMET (preddiplomski, 3 godine)
 2. INTELIGENTNI TRANSPORTNI SUSTAVI I LOGISTIKA (preddiplomski, 3 godine)
 3. AERONAUTIKA (preddiplomski, 3 godine)

 

STUDIJI:

 • PROMET i
 • INTELIGENTNI TRANSPORTNI SUSTAVI I LOGISTIKA

Rang-lista prijavljenih kandidata za pojedini studijski program sastavlja se na sljedeći način:

 1. utvrđuje se temeljem uspjeha u srednjoj školi na način da se sve ocjene ostvarene tijekom srednjoškolskog obrazovanja zbroje i podjele s ukupnim brojem ocjena te se dobiveni produkt množi sa 100. Za pristupnike kojima su ocjene iskazivane na drugačiji način nego u Republici Hrvatskoj (od 2 do 5), ocjene će se kod kvalifikacijskog postupka vrjednovati na način kao u hrvatskom obrazovnom sustava.
  Maksimalan broj bodova koji se može ostvariti je 500.
 2. temeljem dodatnih učenikovih postignuća
  osvojeno jedno mjesto od prva tri na državnim natjecanjima iz predmeta Matematika ili Fizika ili predmeta prometne struke - IZRAVAN UPIS

Prijave za razredbeni postupak predaju se od 1. srpnja do 1. rujna 2021. godine na obrascu „Prijavni list – Hrvati izvan RH“ dostupnom na internetskim stranicama Fakulteta www.fpz.unizg.hr.

Prijave se mogu poslati:

 • elektroničkom poštom na adresu referada@fpz.unizg.hr
 • klasičnom poštom
 • ili se mogu osobno donijeti u studentsku službu Fakulteta (Vukelićeva 4, Zagreb).

Uz obrazac „Prijavni list – Hrvati izvan RH“ kandidati su dužni dostaviti (ovjerenu presliku):

 1. Potvrdu o pripadnosti hrvatskom narodu izdanu od Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske (Trg hrvatskih velikana 6, 10000 Zagreb, ured@hrvatiizvanrh.hrhttp://www.hrvatiizvanrh.hr/)
 2. Dokaz o državljanstvu pod kojim se kandidat prijavljuje (ukoliko nema OIB)/ovjerena preslika putovnice
 3. Svjedodžbe sva četiri razreda srednje škole
 4. Završnu svjedodžbu srednjeg obrazovanja
 5. Potvrda o vanjsko vrednovanom završnom ispitu (ukoliko je položen)
 6. Potvrdu o uplati troškova u iznosu 300,00 kn uplaćenu na IBAN račun Fakulteta: HR6823600001101425998, s naznakom "za razredbeni postupak".
  * Dokumenti izdani na stranom jeziku moraju obavezno imati prijevod ovlaštenog sudskog tumača.
 7. Rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za potrebe upisa na visoka učilišta potrebno je dostaviti najkasnije do termina upisa.

STUDIJ AERONAUTIKE (preddiplomski studij, 3 godine)

Specifičnost studija aeronautike je da se preko studijskih programa preddiplomskog studija (moduli) provodi osposobljavanje pilota i kontrolora zračnog prometa prema certificiranim programima osposobljavanja od strane hrvatskih i europskih zrakoplovnih vlasti. Na taj način studenti pored završenog studija imaju mogućnost stjecanja uvjeta za polaganje odgovarajućih ovlaštenja i dozvola za rad, bilo kao piloti zrakoplova, bilo kao kontrolori zračnog prometa. Iako ovaj segment tvori primarni dio preddiplomskog studijskog programa, on ne predstavlja uvjet studiranja, pa postoji mogućnost izbora studenata da završe studij aeronautike prema ponuđenim modulima (civilni pilot, kontrolor leta), a da ne steknu uvjete za polaganje ovlaštenja. Neovisno o odabiru načina studiranja kroz studij aeronautike, studenti završetkom studija također stječu međunarodno definiranu razinu znanja, vještina i sposobnosti koje omogućuju obavljanje navedenih visokostručnih zanimanja.

Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na studijski program Aeronautika sastavlja se na sljedeći način:

 1. utvrđuje se temeljem uspjeha u srednjoj školi na način da se sve ocjene ostvarene tijekom srednjoškolskog obrazovanja zbroje i podjele s ukupnim brojem ocjena te se dobiveni produkt množi sa 100. Za pristupnike kojima su ocjene iskazivane na drugačiji način nego u Republici Hrvatskoj (od 2 do 5), ocjene će se kod kvalifikacijskog postupka vrjednovati na način kao u hrvatskom obrazovnom sustava.
  Maksimalan broj bodova koji se može ostvariti je 500.
 2. temeljem provjere posebnih sposobnosti**
  • zdravstveni kriterij
  • usmeni ispit iz Engleskog jezika
  **Provjera posebnih sposobnosti je ELIMINATORNI UVJET ZA UPIS studija Aeronautika
 1. temeljem dodatnih učenikovih postignuća
  osvojeno jedno mjesto od prva tri na državnim natjecanjima iz predmeta Matematika ili Fizika - IZRAVAN UPIS

Liječnički pregled za civilne pilote i kontrolore leta obavlja se o vlastitom trošku u jednom od ovlaštenih zrakoplovno-medicinskih centara za obavljanje liječničkih pregleda zrakoplovnog osoblja.

Lista važećih zrakoplovno-medicinskih centara (AeMC) kontinuirano se obnavlja na web stranicama HACZ (http://www.ccaa.hr/hrvatski/medicinski-centri_75/)

Svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti potrebno je priložiti najkasnije do 10. rujna 2021. godine.

Usmena provjera znanja engleskog jezika provodi se također prije upisa na studij, prema prijavama kandidata i o vlastitom trošku, a prema rasporedu termina koje objavljuje Fakultet. Provjeru provode profesori engleskog jezika sa Zavoda za aeronautiku koji su specijalizirani za područje radio-telefonske komunikacije. Cilj ove usmene provjere je da se uz jezičnu kompetenciju dodatno ispitaju sposobnosti razumijevanja, kao i govorne sposobnosti kandidata. Nakon uspješno provedene provjere izdaje se odgovarajuća potvrda.

Usmena provjera znanja iz Engleskog jezika obavit će se 1. rujna 2021. prema rasporedu objavljenom na mrežnoj stranici Fakulteta.

Prijava za dodatnu provjeru znanja, vještina i sposobnosti – ZVS (Engleski jezik)  za studij Aeronautike, predaje se kao i „Prijavni list – upis Hrvata izvan RH“ od 1. srpnja do 1. rujna 2021. godine na obrascima dostupnim na internetskim stranicama Fakulteta https://www.fpz.unizg.hr/web/upisi/upis-hrvata-izvan-rh

Prijave se mogu poslati:

 • elektroničkom poštom na adresu referada@fpz.unizg.hr
 • klasičnom poštom ili se
 • mogu osobno dostaviti u studentsku službu Fakulteta (Vukelićeva 4).

Uz popunjenu Prijavu za dodatnu provjeru znanja, vještina i sposobnosti potrebno je priložiti dokaz o uplati troškova dodatne provjere u iznosu od 150,00 kuna, a koji se uplaćuje na IBAN račun Fakulteta: HR6823600001101425998, s naznakom "za dodatnu provjeru".

Uz obrazac „Prijavni list – upis Hrvata izvan RH“ potrebno je dostaviti ovjerene preslike dokumenata:

 1. Potvrdu o pripadnosti hrvatskom narodu izdanu od Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske (Trg hrvatskih velikana 6, 10000 Zagreb, ured@hrvatiizvanrh.hrhttp://www.hrvatiizvanrh.hr/)
 2. Dokaz o državljanstvu pod kojim se kandidat prijavljuje (ukoliko nema OIB) – ovjerena preslika putovnice
 3. Svjedodžbe zadnja četiri razreda srednje škole
 4. Završnu svjedodžbu srednjeg obrazovanja
 5. Potvrda o vanjsko vrednovanom završnom ispitu (ukoliko je položen)
 6. Potvrdu o uplati troškova u iznosu 300,00 kn uplaćenu na IBAN račun Fakulteta: HR6823600001101425998, s naznakom "za razredbeni postupak".
  * Dokumenti izdani na stranom jeziku moraju obavezno imati prijevod ovlaštenog sudskog tumača.
 7. Rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za potrebe upisa na visoka učilišta potrebno je dostaviti najkasnije do termina upisa..

15. rujna 2021. – objava rezultata razredbenog postupka (rang lista)
16. rujna 2021. – do 13:00 sati – rok za žalbu
16. rujna 2021. – do 15:00 sati – konačna rang lista
Upisi: 17. i 20. rujna 2021. godine

Napomena: za popunjavanje obrazaca Odabir izbornog kolegija potrebno je nakon otvaranja dokumenta načiniti sljedeće (odabrati OPTIONS->enable this content->OK)
Naziv dokumenta Datum objave